Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov

Budúci predávajúci zabezpečuje ochranu osobných údajov svojich klientov. Príloha č. 4 obsahuje informáciu pre klientov ako Budúci predávajúci spracúva osobné údaje klientov, ktorých poskytnutie je nevyhnuté pre zabezpečenie podmienok plnenia zmluvných vzťahov medzi Budúcim predávajúcim a jeho klientmi.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa Budúci predávajúci riadi primárne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 (všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov) (ďalej ako “GDPR”), a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi.

 

Označenie prevádzkovateľa osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Budúceho predávajúceho.

 

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba nebola prevádzkovateľom určená.

 

Účel spracúvania osobných údajov: 

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov je  súčasťou  činnosti Budúceho predávajúceho. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by Budúci predávajúci nemohol poskytnúť služby v požadovanom rozsahu a kvalite. Budúci predávajúci spracúva osobné údaje najmä za účelom:

 • uzatvárania, evidencie a správy zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti Budúceho predávajúceho,
 • poskytovania služieb svojim klientom,
 • komunikácie s klientmi,
 • vybavovanie sťažností a reklamácií,
 • spracúvania osobných údajov v rámci účtovných dokladov vystavených v súvislosti činnosťou Budúceho predávajúceho pri predaji nehnuteľností,
 • správy registratúry a archívu dokumentov v súvislosti s činnosťou Budúceho predávajúceho,
 • výkonu vnútorného auditu atď..

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby; Budúci predávajúci ako prevádzkovateľ je teda oprávnený spracúvať osobné údaje aj bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou ( klientom – budúcim kupujúcim),
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu klienta, budúci predávajúci spracúva osobné údaje len na základe udeleného súhlasu.

 

Sprístupňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje klientov budúci predávajúci sprístupňuje len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov a to nasledovným subjektom: zamestnancom Budúceho predávajúceho, účtovným, daňovým a právnym poradcom, alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo IT podpory Budúceho predávajúceho, vrátane zamestnancov týchto osôb. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj subjektu, ktorý vstúpi do právnej pozície Budúceho predávajúceho ako stavebníka Bytového domu.

 

Prenášanie osobných údajov:  

Budúci predávajúci nezamýšľa preniesť  osobné údaje klientov do tretej krajiny.

 

Lehota uchovávania osobných údajov:  

Osobné údaje dotknutých osôb je budúci predávajúci oprávnený spracúvať (i) po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na dodržanie povinností budúceho predávajúceho v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

Práva klientov ako dotknutých osôb:  

Dotknutá osoba má vo vzťahu k budúcemu predávajúcemu nasledujúce práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov),
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR a v §§ 21 až 27 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

 

Automatizované rozhodovanie:

V rámci spracovania  osobných údajov klientov nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu Vašich osobných údajov.

 

S vyššie uvedenými informáciami som sa oboznámil/-a a beriem ich na vedomie.